pratilipi-logo प्रतिलिपि
मराठी
प्र
প্র
പ്ര
પ્ર
प्र
ಪ್ರ

ओझ अपेक्षांच‬

15571
4.0

सकाळचे आठ वाजले होते , तरी किस्न्या अजुन झोपुनच होता , छोट्याश्या पाचटाच्या झोपडीच्या बाहेर खाटे वर मळकटलेली गोधड घेऊन पडलेला किस्न्या ला रखमी हलवून जाग करू पाहत होती , त्याला आज उठवत नव्हत ,त्याचा ...